Loading...

   У Львівському кооперативному фаховому коледжі економіки і права організована позааудиторна діяльність здобувачів освіти через гуртки, у яких вони удосконалюють свої професійні навички та вміння, готовність до участі у регіональних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях.

   

 

гурток «Фінансист»

Циклова комісія обліку та фінансово-економічної діяльності 

Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе! 

(Сократ) 

При цикловій комісії обліку та фінансово-економічної діяльності для здобувачів освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» денної форми навчання, функціонує гурток « Фінансист», який започаткований в 2003 року.

Наставник гуртка - к.е.н.,доц. викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист- Михайло Голубка

Члени гуртка під керівництвом викладачів циклової комісії друкуються , приймають активну участь у різних науково-практичних міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференціях, форумах, наукових  фестивалях,  студентських олімпіадах  з економічних дисциплін між студентами коледжів Західного регіону, Всеукраїнських конкурсах презентаціях з дисципліни «Гроші та кредит», конкурсах на кращу роботу з дисципліни “Страхові послуги” студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  є лауреатами престижних конкурсів різного рівня, учасниками конкурсу  «Педагогічний оскар-2023» тощо.

Мета гуртка Фінансист:

 • поглиблення знань студентів з фінансово-економічних дисциплін;
 • розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
 • формування практичних умінь і навичок;
 • сприяння підняттю рівня наукової підготовки студентів;
 • стимулювання у студентів інтересу та потреби у проведенні наукових досліджень;
 • розвиток творчого мислення, самостійності в науковій роботі;
 • підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до процесу навчання;
 •   углиблення та закріплення отриманих знань у процесі навчання.

До завдань гурткової роботи відносять:

 • створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
 • організація змістовного дозвілля студентів;
 • впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
 • створення системи роботи з обдарованими студентами;
 • розвиток інтересу студентів до наукової творчості та навчання методик і способів самостійного вирішення наукових завдань у рамках наукових напрямків циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності;
 • надання допомоги студентам у вивченні методики та навичок проведення самостійних наукових досліджень та вирішення наукових проблем;
 • організація обміну досвідом у проведенні наукової роботи серед учасників студентських фахових гуртків;
 • активне сприяння участі студентів у наукових конференціях, конкурсах на кращу наукову роботу та наукових семінарах;
 • забезпечення участі студентів у поглибленому вивченні навчального матеріалу та привертання їх до виконання науково-дослідницьких робіт в майбутньому;
 • задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Гурткова робота розвиває пам’ять, мислення, допитливість;

 • формує навички практичного застосування знань, навички зв’язано викладати думку з фахової термінології;
 • створює основи безперервної освіти, закладає фундамент для майбутньої діяльності;
 •  має творчий, інноваційний  характер, який спрямований та сприяє формуванню в студента рис дослідника, збагачує та закріплює їхні знання та навички;
 • розвиває професійні компетентності та готує їх до вирішення завдань, що становитиме практичне значення в майбутньому для фінансової системи України.

 

Гурток «Товарознавець-експерт»

    На засіданнях гуртка «Товарознавець-експерт» здобувачі освіти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають з доповідями на цікаві теми, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники конкретних продуктів, розробляють балову шкалу оцінювання якості цих продуктів і проводять дегустаційну балову оцінку їх якості, заповнюють дегустаційні листи та встановлюють відповідність досліджуваних показників вимогам стандартів. 

    Керівник гуртка – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Ільків М.М.

            

 

Гурток «Митний брокер»

  Гурток «Митний брокер» - досліджує, навчає, дивує, надихає, об’єднує!!! На засіданнях гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою.

Керівник гуртка – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Марчишин Л.П.

   Основними завданнями гуртка «Митний брокер» є:

 • організація науково-дослідної роботи студентів;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
 • налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

   Молоді науковці, які є членами студентського гуртка «Митний брокер», апробовують результати своїх досліджень на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

 

 

 

Гурток «Готельєр-ресторатор»

Для здобувачів освіти  за ОПП «Готельно-ресторанна справа» організовано гурток «Готельєр-ресторатор».

Метою наукового гуртка є:

залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності.

сприяння розвитку наукового мислення і навичок щодо вирішення теоретико-прикладних проблем сфери послуг.

обговорення актуальних питань та визначення сучасних шляхів розвитку індустрії гостинності.

забезпечення реалізації інтелектуального потенціалу і розвитку творчої ініціативи студентів, формування їх науково-теоретичних та практичних компетентностей.

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

розвиток навичок самостійної творчої наукової роботи студентів, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;

підвищення рівня фахової майстерності та професійної підготовки здобувачів вищої освіти;

поглиблене вивчення досягнень сучасної науки у готельно-ресторанній справі, використання наукових підходів щодо виявлення сучасних проблем функціонування підприємств сфери послуг і формування ефективних шляхів їх розвитку.

вироблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення процесу управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, покращення результатів їх діяльності й підвищення якості послуг.

проведення майстер-класів.

сервіровка столів.

декоративне оформлення інтер’єру готелів.

 

Реалізація завдань наукового гуртка здійснюється у наступних формах наукової діяльності:

участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і т. ін.;

підготовка до публікації наукових статей (тез) студентів у наукових виданнях;

участь в конкурсах студентських науково-дослідних робіт, предметних олімпіадах, ділових іграх, наукових, освітніх та бізнес-проєктах;

виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики.

 

Виконання студентами дослідницьких завдань забезпечує оволодіння новими принципами і методами наукового пошуку, сприяє формуванню їх наукового світогляду, підвищенню професійної підготовки і особистої конкурентноздатності на сучасному ринку праці.

Керівник студентського гуртка: Погорілець Руслана Богданівна